KOUROS

Legno dipinto
2003-04
Altezza cm 246.5
n°121